dinsdag 16 december 2014

Grasland wel of niet vernieuwen - verrassend onderzoek

Grasland wel of niet vernieuwen? Voor de biodiversiteit en het landschap is oud grasland toch wel erg mooi. Maar de druk op de opbrengsten wordt ook steeds hoger. En daarmee ook de roep of druk om grasland te vernieuwen.

Onderstaand een bericht over een onderzoek op dit terrein met een verrassende uitkomst:

Oud grasland op zeeklei levert

hoge opbrengsten

Oud grasland levert vergelijkbare tot hogere opbrengsten op dan nieuw grasland. Die conclusie wordt getrokken op basis van recent onderzoek op 10 melkveebedrijven op zeeklei, waar jong en oud grasland vergeleken worden op productie, voederwaarde, bodemkwaliteit en biodiversiteit. Bij de behandeling waar niet bemest wordt met stikstof, blijkt de productie zelfs bijna 10% hoger te liggen. De resultaten zijn verrassend, omdat veel agrarische ondernemers grasland juist vernieuwen om een hogere productie te behalen. 

Het onderzoek is tijdens het afgelopen seizoen uitgevoerd bij melkveehouders in de provincies Friesland en Groningen vanuit het project Goud van Oud Grasland. Op elk melkveebedrijf is van een jong en oud grasland de productie gemeten bij 0 en 300 kilo stikstof per hectare. De opbrengst varieerde bij 0 kilo stikstofbemesting tussen de 6,9 en 12,9 ton droge stof per hectare. Met een bemesting van 300 kilogram stikstof per hectare uit kunstmest varieerde de opbrengst tussen de 13,8 en 18,0 ton droge stof per hectare. 

Graslanden ouder dan 20 jaar hadden gemiddeld een hogere opbrengst dan de percelen jonger dan 10 jaar. Voor de onbemeste behandelingen leverde het oude grasland 10,2 ton droge stof per hectare tegen 9,4 ton per hectare op het jongere grasland. Oud grasland dat werd bemeste met 300 kilo stikstof per hectare leverde een hectareopbrengst van 15,9 ton droge stof. Op het jonge grasland was dat 15,6 ton. Zonder stikstofbemesting produceren 8 van de 10 oude graslandpercelen beter dan de jonge percelen op hetzelfde bedrijf. Door de bemesting met stikstof wordt het verschil in productie tussen jong en oud grasland kleiner.

Zonder stikstofbemesting varieerde de stikstofopbrengst van het grasland zelf van 113 tot 250 kilogram stikstof per hectare. Met een bemesting van 300 kilo stikstof per hectare uit kunstmest varieerde dit van 320 tot 483 kilo. Oud grasland had gemiddeld een hogere stikstofopbrengst dan de jongere percelen. Zonder stikstofbemesting was het verschil 198 kilo versus 172 kilo stikstof per hectare. Wanneer er 300 kilo stikstof uit kunstmest was gegeven leverde het oude grasland 391 kilo stikstof en het jonge grasland 378 kilo stikstof per hectare.

In het project Goud van Oud Grasland (2013-2015) wordt niet alleen gekeken naar de opbrengst van oud grasland maar ook naar biodiversiteit en andere maatschappelijke diensten, en het langjarig effect van bemesting op bodemkwaliteit en productie. Daarnaast wordt onderzocht welke factoren oud grasland productief houden en hoe een agrarische ondernemer daarop kan sturen. Goud van Oud Grasland is een project van LTO Noord en wordt uitgevoerd door Projecten LTO Noord, het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het wordt gefinancierd door de provincies Friesland en Groningen, de LTO Noord Fondsen en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling.

bron: Louis Bolk Instituut, 15/12/14 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten